Komunalac d.o.o. Jurdani je davatelj javne usluge preuzimanja miješanog i biorazgradljivog otpada i usluga povezanih sa tom javnom uslugom na području Liburnije i zaleđa. Obzirom da se preuzimanje ambalažnog (karton, staklena, plastična i metalna ambalaža) i proizvodnog otpada od pravnih osoba ne smatra uslugom povezanom sa javnom uslugom već zahtijeva posjedovanje dozvole za gospodarenje otpadom nismo u mogućnosti vršiti uslugu zbrinjavanja tih vrsta otpada.
Za navedene usluge obratite se gospodarskim subjektima koji posjeduju pravovaljanu dozvolu za gospodarenje za određenu vrstu otpada.
Skip to content