Za ugovaranje sahrane potrebno je osigurati sljedeće:

GROBNO MJESTO

Obitelj posjeduje grobno mjesto

Prema postojećim propisima smatra se da je korisnik (osoba na čije ime je izdano Rješenje o korištenju grobnog mjesta odnosno ispostavljaju se računi za grobnu naknadu) zakupio grobno mjesto za svoju sahranu ili sahranu članova svoje obitelji. Ukoliko se traži sahrana korisnika grobnog mjesta tada nisu potrebne posebne dozvole. Ukoliko se sahranjuju članovi obitelji tada upravljaču grobljem mora pristupiti korisnik grobnog mjesta i osobno zatražiti sahranu. Ukoliko nije u mogućnosti tada će upravljač prihvatiti i pisanu sauglasnost ovjerenu kod javnog bilježnika.

 

Obitelj ne posjeduje grobno mjesto

Ukoliko obitelj ne posjeduje grobno mjesto tada će se obratiti upravljaču grobljem sa zahtjevom za dodjelu radi sahrane umrle osobe. Načelno može birati između “trajnog obiteljskog groba” za koga se plaća naknada i “općeg groba” za koga se ne plaća naknada ali također i nije moguće formiranje obiteljskog groba (sahrana dviju ili više osoba u jednom grobnom mjestu). Rok korištenja takvih grobova je 15 godina.
Na pojedinim grobljima moguća je dodjela grobnog mjesta iz fonda “napuštenih grobnih mjesta” o čemu se treba raspitati kod upravljača grobljem.

UKOP

Postoji više vrsta ukopa, ukop u zemlju, grobnicu, grobnu nišu ili pretinac za urne. Ukop vrše radnici upravljača grobljem. Paket usluge ukopa uključuje otvaranje i zatvaranje groba (kamenoklesarku uslugu skidanja i postavljanja ploče moguće je obaviti i u vlastitoj režiji), iskop i zatrpavanje grobnog mjesta, zatvaranje grobne niše, postava i naknadno uklanjanje cvijeća i vijenaca.

OPREMA

Opremu koja je potrebna za sahranu, a sačinjava je pogrebni sanduk, tapecirung, pogrebni znak i sve ostalo možete dobaviti kod upravljača grobljem. Uz ovu opremu moguća je dobava cvjetnih aranžmana i vijenaca, te štampanih osmrtnica. 

MUZIČKA PRATNJA

Moguća je opcija ugovaranja muzičke pratnje sahrana. Moguće je birati između:

    • Klapa Nevera
    • Glazbena udruga Nokturno
    • Klapa Vinčace

NAJAM RAZGLASA

Za sahrane na kojima se očekuje veći broj ljudi moguć je najam prijenosnog razglasnog uređaja. Za detalje obratite se našim službenicima u uredu.

NOSAČI POGREBNOG SANDUKA

Nosači koji prenose pogrebni sanduk sa tijelom umrle osobe iz mrtvačnice do grobnog mjesta te spuštaju sanduk posebna su usluga koja nije obuhvaćena našim paketom usluga. Usluga se razlikuje ovisno o mjestu (groblju) i običajima prilikom organizacije sahrana. Preporučamo kontaktirati službenika u prijemnom uredu upravljača grobljem radi savjeta i dogovora.

Skip to content