Na temelju Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o trgovini (” Narodne novine” br. 33123), Zakona o radu (<<Narodnenovine» br. 93114, 127117, 98119 i 151/22) te Društvenog ugovora Društva Uprava dana 29. lipnja 2023.g. donosi

ODLUKU O RADNOM VREMENU TRŽNICE OPATIJA U 2023.G.ODLUKA O RADNIM NEDJELJAMA TRŽNICE OPATIJA U 2023.G. 

II.

Predmetnom odlukom određuje se radno vrijeme na tržnici Opatija u 2023.g. odnosno definiraju se radne nedjelje na imenovanoj lokaciji (povjerenoj na upravljanje naslovnom Društvu) u 2023.g. sukladno važećoj zakonskoj regulativi a na način opisan u Kalendaru radnih nedjelja u 2023.g. koji čini sastavni dio predmetne Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom njezina donošenja te će se ista momentalno objaviti putem oglasnih ploča Društva te na službenoj web stranici istog.

Obrazloženje

Dana 17. ožujka 2023.g. donesenje Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o trgovini (u daljenjem tekstu: Zakon) koji (u čl. 2. istog koji mijenja dosadašnji čl. 57. Zakona o trgovini) dopušta trgovcu rad/djelatnost maksimalno 16 nedjelja u godini. Navedeni Zakon stupio je na snagu 01. srpnja 2023.g.
Odabir radnih nedjelja prepušta se trgovcu a njegova je obveza voditi evidenciju radnog vremena za svaku radnu nedjelju tijekom tekuće godine u obliku pisane isprave ili elektroničkog zapisa.
Slijedom navedenog, a u cilju neophodnog promptnog usklađenja poslovanja sa novom zakonskom regulativom odlučeno je kao u dispozitivu predmetne Odluke.

Skip to content