Povijest društva 130 god

Komunalna usluga na području Opatije i susjednih jedinica lokalne samouprave ima tradiciju dugu gotovo 130 godina, a posljednjih šest desetljeća ona je u rukama djelatnika tvrtke Komunalac d.o.o. Opatija, koja sa 31.12.2013. godine mijenja sjedište te postaje Komunalac d.o.o. Jurdani.
Iako ne postoji dokument o osnivanju ustanove nazvane Ustanova za komunalne službe Komunalac Opatija, ona je prema tekstu u Društvenom ugovoru osnovana prije šezdeset godina, odnosno 1. travnja 1952. godine. Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci od 1. prosinca 1995. godine izvršen je upis usklađenja sa Zakonom o trgovačkim društvima i upisano je poduzeće pod nazivom Komunalac – društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih poslova, skraćeno Komunalac d.o.o. Opatija.
Zakonom o vodama 2013. godine propisano je razdvajanje usluga vodoopskrbe i odvodnje od ostalih komunalnih usluga, te se osniva novo društvo Liburnijske vode d.o.o. Ičići koje obavlja isključivo djelatnost vodoopskrbe i odvodnje te s njima usko povezane djelatnosti.

Organizacija društva

Zakonom o vodama, od 31. prosinca 2013. godine komunalno društvo Komunalac d.o.o. Opatija razdvojeno je na Komunalac d.o.o. Jurdani i Liburnijske vode d.o.o. Ičići koje su preuzele djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje.
Sa 134 zaposlena, Komunalac d.o.o. Jurdani osigurava širok spektar usluga, a organizacijski je tvrtka podijeljena na dvije cjeline – radnu jedinicu Usluga pod čiju ingerenciju spadaju pometanje, odvoz i deponij, gospodarenje opatijskom tržnicom te pogrebne usluge, te radnu jedinicu Održavanje koja vrši održavanje komunalnih objekata, odnosno objekata komunalne infrastrukture te objekata poduzeća (groblja, deponij, poslovne prostorije i zgrade), zimsko održavanje, a od kolovoza 2010. godine i elektroodržavanje, odnosno javnu rasvjetu i dekoracije.
Zalaganjem svih naših radnika osiguravamo visok komunalni standard za oko 30.000 stanovnika područja četiri jedinice lokalne samouprave, Grad Opatiju, Općinu Matulji, Općinu Lovran i Općinu Mošćenička Draga.

Vlasnička struktura

Komunalac d.o.o. Jurdani vodi jednočlana uprava koju čini Ervino Mrak, dipl.ing., direktor tvrtke od 22. prosinca 2005. godine, a u vlasničkoj strukturi tvrtke sudjeluju

0%

Grad Opatija

0%

Općina Lovran

0%

Općina Matulji

0%

Općina Mošćenička Draga

Riječ direktora

Tvrtka Komunalac d.o.o. Jurdani brine se za svakodnevne potrebe naših mještana, obavljajući široki spektar usluga kao što su pometanje i odvoz i zbrinjavanje otpada, pogrebne usluge, građevinski radovi, održavanje javne rasvjete i zimska služba. Zakonom o vodama 2013. godine propisano je razdvajanje usluga vodoopskrbe i odvodnje od ostalih komunalnih usluga, te se osniva novo društvo Liburnijske vode d.o.o. Ičići koje obavlja isključivo djelatnost vodoopskrbe i odvodnje te s njima usko povezane djelatnosti. 24.siječnja 2014. ta su dva društva osnovala društvo Libukom Jurdani d.o.o. koje obavlja djelatnost fakturiranja i objedinjene naplate usluga za društva osnivače. Konstantnim unaprijeđivanjem naših usluga trudimo se građanima Opatije, Matulja, Lovrana i Mošćeničke Drage osigurati visoki komunalni standard, odgovarajući na suvremene potrebe svakog pojedinca. Stoga ćemo i dalje nastaviti širiti naše poslovanje u novim pravcima, te uvoditi nove usluge među kojima je, na prvome mjestu, dimnjačarska služba.

Direktor Ervino Mrak, dipl. ing

ISO 14001:2015 Unapređenje sustava zaštite okoliša

Svjesni potrebe očuvanja zdravog okoliša, obvezali smo se na odgovorno i pažljivo upravljanje okolišem u skladu sa sustavom upravljanja okolišem ISO 14001:2015.
Unapređenje sustava zaštite okoliša je u Komunalcu d.o.o. Jurdani među prioritetnim zadacima svakodnevnog poslovanja.
Kako bismo postojeći sustav vrednovali te u skladu sa time i poboljšavali, u svibnju 2010. godine odlučeno je da se krene u usklađivanje postojećeg sustava sa zahtjevima sustava ISO 14001:2004, a u listopadu 2018. godine u usklađivanje sustava sa zahtjevima sustava ISO 14001:2015:
Neke od prednosti koje se ostvaruju kroz nadzor sustava:
• Smanjenje negativnih učinaka na okoliš
• Smanjenje rizika od ekoloških incidenata
• Povećanje sposobnosti brze i učinkovite intervencije
• Kompetitivna prednost
• Pravna sigurnost zbog poštivanja zakona o zaštiti okoliša
• Lakše dobivanje ovlasti i dopuštenja od lokalnih i državnih vlasti
• Poboljšanje ugleda u lokalnoj sredini
• Bolje korištenje energije i zaštita voda, pažljivo biranje sirovina i kontrolirano recikliranje otpada i doprinosi smanjenju troškova
• Smanjenje financijskog tereta zbog reaktivnih upravljačkih strategija kao što su popravci, čišćenja, plaćanje kazni zbog kršenja zakona
• Osiguranje sukladnost sa legislativom okoliša i smanjuje rizik za kazne i moguće sudske procese
• Poboljšanje se kvaliteta radnih mjesta, morala zaposlenika i ustrajnosti na vrijednostima kompanije
• Ekološki svjesni klijenti poslovati će sa kompanijama poput naše, jer ističe svoju obvezu prema očuvanja okoliša
• Poboljšanje ugleda i stvaranje povjerenja kod zajednice

Tvrtka je morala uspostaviti i dalje održavati sustav upravljanja okolišem prema slijedećim zahtjevima:
1. Politika upravljanja okolišem – uprava određuje politiku upravljanja okolišem tvrtke
2. Planiranje – utvrđuju se aspekti okoliša i zakonska regulativa te na osnovu toga određuju ciljevi i programi upravljanja okolišem
3. Primjena i rad – sve planirano se stavlja u primjenu uspostavljanjem odgovornosti i komunikacije te provedbom edukacije
4. Provjera i popravne radnje – mehanizmima internih audita, popravnih i zaštitnih radnji te praćenjem nesukladnosti sustav se provjerava i unapređuje
5. Ocjena uprave – uprava se periodično informira o funkcioniranju sustava upravljanja okolišem
Prvi certifikacijski audit (pregled) proveden je u svibnju 2012. godine.
Ono što nam je dalje slijedilo je nadzor sustava te njegovo neprekidno unapređivanje.
Nadzor se provodi na način da svake godine bar jednom, vanjska certifikacijska kuća provodi nadzorni audit te sukladno nalazu određuje daljnje korake i buduće ciljeve. Osim toga, redovito se vrše interne procjene ciljeva te se postavljaju novi sukladno zakonskoj i podzakonskoj regulativi te dobroj praksi.

Skip to content